ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: ALGEMEEN

    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen RoboCNC en haar opdrachtgever of koper.
    Door opdrachtgever of koper gehanteerde voorwaarden kunnen op en tussen partijen gesloten overeenkomst slechts van toepassing zijn indien ze door RoboCNC schriftelijk zijn aanvaard.
    Indien enige bepaling uit deze voorwaarden in of buiten rechte wordt vernietigd, dient bij de bepaling van hetgeen tussen partijen rechtens is zo nauw mogelijk te worden aangesloten bij de vernietigde bepaling.
    Voorzover toepasselijk moet deze voorwaarden onder het begrip "zaken" onder meer zowel worden verstaan voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, als diensten.
    Deze voorwaarden gelden ook ten gunste van het eventuele personeel van RoboCNC en van derden die bij uitvoering van met RoboCNC gesloten overeenkomsten worden ingeschakeld.
    RoboCNC (KvK: 54279437) de op deze pagina getoonde voorwaarden zijn een toevoeging op de algemene voorwaarden gedopnoneerd bij de KvK te Alkmaar onder naam van RoboCNC welke u kunt inzien op de volgende link. Of welke u kosteloos worden toegezonden op verzoek. Algemene voorwaarden RoboCNC

Artikel 2: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

    Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding vrijblijvend aanbod bevat en dit door de opdrachtgever of koper wordt aanvaard, heeft RoboCNC het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de eventueel bij de aanvrage van de zijde van de opdrachtgever of koper verstrekte gegevens.
    Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van RoboCNC binden RoboCNC slechts voor zover deze toezegging en/of afspraken door RoboCNC schriftelijk zijn bevestigd.
    Alle overeenkomsten zijn geldig zodra de opdracht is gegeven aan RoboCNC. Alle opdrachten die uitgevoerd zijn kunnen niet terug gedraaid worden. Het doorgeven van verkeerde bestellingen o.a. verkeerde maten, kleuren, bedrukkingen, borduringen, kan RoboCNC niet aansprakelijk gesteld worden.
    Artikelen die worden besteld als proef o.a. voor kleuren en maten worden niet teruggenomen, mits het aan de kleding zelf ligt (o.a. gaten, foutieve stiksels).

Artikel 3: PRIJZEN

    Prijzen in offertes, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde bedragen aan consumenten, gelden inclusief omzetbelasting.
    Prijzen in offertes, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde bedragen aan bedrijven, gelden exclusief omzetbelasting tenzij anders vermeld.
    De door RoboCNC genoemde prijs is gebaseerd op inkoopprijzen en op andere kostenfactoren. Wanneer een van de prijsbestanddelen na totstandkoming van de overeenkomst en voor algehele uitvoering ervan wordt verhoogd, is RoboCNC gerechtigd de overeengekomen prijs naar rato te verhogen. Kostenfactoren zijn onder meer valutaschommelingen die betrekking hebben op de door RoboCNC ingekochte zaken, invoerrechten, belastingen, heffing, rechten en dergelijke, ook indien de verhoging daarvan ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar was. Indien de hier bedoelde prijsverhoging meer dan 10% bedraagt heeft de opdrachtgever of koper het recht de overeenkomst na aankondiging van prijsverhoging door RoboCNC te ontbinden, doch slechts voor zover hij  zich binnen 8 dagen na de aankondiging aan RoboCNC kenbaar maakt. Indien de opdrachtgever of koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een bedrijf of beroep en de prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, is hij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: VERVOER EN/OF RISICO

    Alle door RoboCNC geleverde zaken reizen voor haar rekening en risico tot aan het moment van aflevering aan het door de opdrachtgever of koper opgegeven adres. De wijze van transport wordt door RoboCNC bepaald. Indien de af te leveren zaken van RoboCNC rechtstreeks vanaf de leverancier en/of fabrikant aan de opdrachtgever of koper wordt vervoerd, reizen die zaken, in afwijking van het bovenstaande, voor rekening en risico van de opdrachtgever of koper gunstiger voorwaarden hanteert.
    Tenzij anders is overeengekomen, zijn in- en uitvoerrechten, inklaringskosten, belastingen e.d. voor rekening van de opdrachtgever of koper.


Artikel 5: LEVERINGSTERMIJN, LEVERING EN/OF INSTALLATIE

    De opdrachtgever of koper dient RoboCNC volledig en juist in te lichten omtrent (de omvang van) de uit te voeren werkzaamheden en de omstandigheden waaronder die werkzaamheden dienen te worden verricht. Indien blijkt dat inlichtingen niet volledig, dan wel onjuist, waren en als gevolg daarvan RoboCNC extra kosten dienen te worden gemaakt, zullen deze kosten waaronder manuren, extra materiaalkosten en vervoerskosten, door RoboCNC aan de opdrachtgever of koper in rekening worden gebracht.
    De opdrachtgever of koper dient ervoor te zorgen dat RoboCNC zonder bijkomende werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip met de opdracht kan beginnen.
    Indien een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen en/of dat binnen een bepaalde termijn door RoboCNC met de werkzaamheden binnen een bepaalde termijn zullen zijn voltooid, wordt deze termijn verlengd indien en voorzover de opdrachtgever of koper nog niet alle voor de uitvoering van overeenkomst noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen.
    RoboCNC is na overschrijding van een bepaalde leveringstermijn slechts in verzuim, indien zij van de opdrachtgever of koper een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar nog een redelijke termijn wordt aangeboden om tot levering over te gaan en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft.
    Bij overschrijding van laatstbedoelde termijn zal opdrachtgever of koper het recht hebben om ontbinding van de overeenkomst te vorderen. De opdrachtgever of koper heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding en evenmin recht om, al dan niet met rechtelijke machtiging, werkzaamheden ter uitvoering van verbintenissen uit de overeenkomst voor rekening van RoboCNC te (doen) verrichten, behoudens voor zover de overschrijding van in de het vorige lid bedoelde redelijke termijn het gevolg is van omzet, dan wel grove schuld van de directie van RoboCNC en of haar leidinggevende ondergeschikten.
    RoboCNC heeft, indien zij tengevolge van een handelen of nalaten door de opdrachtgever of koper, dan wel door derden, niet in de gelegenheid is om de overeenkomst uit te voeren en/of de zaken aan de opdrachtgever of koper af te leveren, de te leveren zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever of koper op te slaan of te doen opslaan. Ondanks het voorgaande blijft de opdrachtgever of koper gehouden op overeengekomen prijs voor de verrichten werkzaamheden en/of de te leveren zaken betalen.
    Indien RoboCNC niet tijdig levert, niet tijdig met de werkzaamheden een aanvang maakt en/of deze niet tijdig voltooid, is de opdrachtgever of koper behoudens voorzover hij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep niet gerechtigd de verplichtingen die uit de met RoboCNC gesloten overeenkomst voor hem voortvloeien op te schorten.
    RoboCNC is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren en/of bij uitvoering ervan derden in te schakelen.
    De hoeveelheid gepersonaliseerde of op maat bedrukte of geborduurde goederen mag maximaal 10% afwijken, te weinig geleverde goederen worden door RoboCNC gecrediteerd. Teveel geleverde goederen worden door RoboCNC niet in rekening gebracht en dienen te worden teruggestuurd. Aan nalevering van te weinig geleverde goederen binnen de marge van 10% van het totaal kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 6: WIJZIGING/ANNULERING

    Wijziging of annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever of koper behoeft de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van RoboCNC. Indien de opdrachtgever of koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, is hij gehouden de daaruit voor RoboCNC voortvloeiende inkomens en/of vermogenschade te vergoeden.

Artikel 7: HERROEPPINGSRECHT VAN DE CONSUMENT

    U als consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
    Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (RoboCNC, Trinidadstraat 69, 1448 TE, Purmerend, Nederland, info@RoboCNC.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
    Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
    Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10 EUR. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

    Aan RoboCNC, Trinidadstraat 69, 1448 TE, Purmerend, Nederland, info@RoboCNC.nl;
    Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
    Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
    Naam/Namen consument(en)
    Adres consument(en)
    Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
    Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Uitzondering van herroepingsrecht

Een herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor het leveren van goederen die niet kant-en-klaar zijn en waarbij de productie afhankelijk is van een persoonlijke keuze of bepaling van de verbruiker of die eenduidig zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van de gebruiker.
Artikel 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD

    RoboCNC behoudt zich eigendom voor van de aan de opdrachtgever of koper krachtens de overeenkomst (af)geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs met betrekking tot deze zaken en de daarbij ten behoeve van opdrachtgever of koper verrichte of te verrichten werkzaamheden geheel is voldaan, alsmede totdat de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever of koper zijn voldaan.
    De opdrachtgever of koper verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten zoals inpandgeving of anderszins deze zaken te bewaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover de opdrachtgever of koper op dat moment aan zijn verplichtingen jegens RoboCNC heeft voldaan.
    Indien de opdrachtgever of koper handelt in strijd met hierboven in lid 2 genoemde verplichtingen, heeft RoboCNC het recht alle door haar (af) geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. De opdrachtnemer of koper is verplicht RoboCNC daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar en/of door haar aangewezen personen toegang  tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimte te verlenen.

Artikel 9: BETALING

    RoboCNC is ten allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen van de opdrachtgever of koper zekerheidsstelling, dan wel gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.
    Betaling geschiedt vooruit of onder rembours, mits anders is overeengekomen.
    Indien enige betalingstermijn door de opdrachtgever en/of koper is overschreden, is het integraal openstaande factuurbedrag, naast de overige nog openstaande facturen, zonder ingebrekestelling terstond opeisbaar. Zulks is eveneens het geval indien sprake is van surséance van betaling, faillissement en of curatele.
    Indien betaling niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever of koper terstond van rechtswege in verzuim en is, na het verstrijken van de in lid 2 genoemde betalingstermijn aan RoboCNC een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente ex artikel 6:119 BA te vermeerderen met 2% over het openstaande bedrag.
    In het bovenomschreven geval is de opdrachtgever of koper eveneens verplicht het buitenrechtelijke incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten aan RoboCNC te voldoen. Bovenomschreven verplichtingen laten aanspraken van RoboCNC om integrale schadevergoeding te verkrijgen onverlet.
    RoboCNC is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever of koper aan al zijn opeisbare verplichtingen jegens haar heeft voldaan.
    RoboCNC is bevoegd te verrekening van alle vorderingen op opdrachtgever en of koper met iedere schuld een van de vennootschappen en/of ondernemingen die tot RoboCNC behoren aan de desbetreffende opdrachtgever of koper mocht hebben.

Artikel 10: RECLAME

    De opdrachtgever of koper is verplicht het werk en/of het geleverde onmiddellijk na voltooiing, respectievelijk levering ervan op zichtbare gebreke en/of aantallen te controleren. Bij zichtbare gebreken en/of onjuiste aantallen dient de opdrachtgever of koper binnen een termijn van 48 uur na levering of voltooiing van het werk schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan RoboCNC mededeling te doen, bij gebreke waarvan de geleverde zaken en/of het werk geacht worden, dan wel wordt, in goede staat en hoeveelheid te zijn aanvaard.
    Andere gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking, dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijze hadden kunnen worden ontdekt, doch in ieder geval binnen 8 dagen na voltooiing van het werk of na levering schriftelijk en gemotiveerd aan RoboCNC worden gemeld, bij gebreke waarvan het werk of de geleverde zaken geacht worden, in goede staat en/of hoeveelheid te zijn aanvaard.
    Reclame geeft de opdrachtgever of koper geen recht betaling te weigeren of te schorten.
    Indien RoboCNC van oordeel is dat een reclame terecht is ingediend, heeft RoboCNC het recht om na overleg met opdrachtgever of koper de factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan of de overeenkomst opnieuw na te komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder verplichting van de opdrachtgever of koper aan RoboCNC op haar verzoek het niet deugdelijk geleverde franco te retourneren.
    Op RoboCNC rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame indien de opdrachtgever of koper niet aan al zijn verplichtingen jegens RoboCNC tijdig en volledig heeft voldaan.
    Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of alsnog te leveren zaken. Ook niet aan al zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.
    Geen reclame kan worden behandeld indien geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.
    RoboCNC is bevoegd retourzendingen te weigeren, tenzij de mogelijkheid van retournering uitdrukkelijk is overeengekomen.
    Gepersonaliseerde of op maat bedrukte producten worden nimmer retour genomen tenzij het een productiefout of andere fout onzerzijds betreft, dit ter beoordeling van RoboCNC.
    Indien bij nabestelling of hernieuwde bestellingen van dezelfde zaken, sprake is van geringe afwerking in grijswaarde, kleur, omvang, dikte of uitvoering, bestaat aan de zijde van de opdrachtgever of koper geen recht van reclame.

Artikel 11: VRIJWARING

    De opdrachtgever of koper vrijwaart RoboCNC tegen alle afspraken van derden terzake van door deze in verband met de door RoboCNC verrichtte werkzaamheden en/of (af)geleverde zaken geleden of te lijden schade.

Artikel 12: INTELECTUELE EIGENDOM

    RoboCNC behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. RoboCNC heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever of koper ter kennis van derden wordt gebracht.
    RoboCNC kan nooit aansprakelijk worden gesteld door derden voor het gebruik van beelden, aangeleverd door de opdrachtgever of koper in de vorm van digitale bestanden, die in strijd zijn met Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. RoboCNC zal indien er grond bestaat van gerede twijfel bij het aanleveren van digitale bestanden van opdrachtgever of koper, deze aanvullende garanties vragen m.b.t. Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. RoboCNC mag orders en bestellingen weigeren indien Wederpartij niet genoeg zekerheid kan verschaffen omtrent het bovenstaande.
    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt RoboCNC de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, andere beeldmaterialen, programmatuur, sjablonen enz.
    De rechten op de in artikel 12 lid 3 genoemde gegevens blijven eigendom van RoboCNC ongeacht of aan de opdrachtgever of koper voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RoboCNC niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De Opdrachtgever of koper is aan RoboCNC per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van 25.000 euro. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 13: OVERMACHT

    Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan RoboCNC kan worden toegerekend. Daaronder wordt in ieder geval begrepen een tekortkoming als volgt van:
    -deconfiture van en/of ernstige verstoring van het productieproces bij toeleveranciers van RoboCNC;
    -werkstaking;
    -brand;
    -bijzondere weersomstandigheden;
    -overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen.
    In geval van overmacht is RoboCNC bevoegd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, dan wel de overeenkomst, al dan niet aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of ten dele te ontbinden. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door RoboCNC langer uitblijft dan 3 maanden, is de opdrachtgever of koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat het geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, evenwel met inachtneming van het volgende lid.
    Indien RoboCNC bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever of koper gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het en afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14: AANSPRAKELIJKHEID

    RoboCNC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever of koper geleden schade, behoudens voorzover de opdrachtgever of koper aantoont dat de schade het gevolg is van een toerekenbaar tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen en/of een door haar gepleegde onrechtmatige daad en zich geen van de navolgende beperkingen van aansprakelijkheid voordoen.
    RoboCNC is in geen geval aansprakelijk voor:
    -gevolgschade van opdrachtgever of (op)koper door welke oorzaak ook ontstaan. De opdrachtgever of (op)koper dient zich zonodig tegen deze schade te verzekeren;
    -schade aan zaken die door of namens de fabrikant en/of leverancier, anders dan door RoboCNC, rechtstreeks worden vervoert, bewerkt, behandeld, uitgeleend, in gebruik of in bewaring gegeven of die de fabrikant of leverancier voornoemd om welke reden dan ook onder zich hebben;
    -schade veroorzaakt door zaken die rechtstreeks zijn geïmporteerd uit de Verenigde Staten.
    Door RoboCNC in afbeelding, catalogi, tekening of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maten, grams en toepassingen, alsmede andere specificaties voorkomende in prijscouranten. Aanbiedingen en/of orderbevestigingen en reclamemateriaal worden ongeacht bij benadering en vrijblijvend te zijn gegeven. Voor eventuele onjuistheden aanvaardt RoboCNC op generlei wijze enige aansprakelijkheid.
    Indien en voorzover aansprakelijkheid van RoboCNC vaststaat, zal de omvang van de aan de opdrachtgever of koper verstrekte schadevergoeding steeds zijn beperkt tot ten hoogste:
    -ten aanzien van geleverde zaken: het factuurbedrag;
    -ten aanzien van verrichtte werkzaamheden: het bedrag waarvoor RoboCNC een beroeps aansprakelijkheidverzekering heeft afgesloten.

Artikel 15: GARANTIE

    RoboCNC staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden en/of door haar geleverde zaken, met dien verstande dat RoboCNC als gevolg van niet deugdelijk verrichtte werkzaamheden of niet deugdelijk geleverde zaken, gedurende 3 maanden na voltooiing van het werk en/of levering van de niet deugdelijke zaken, de overeengekomen werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren en bedoelde zaken, ten keuze van RoboCNC, zal vervangen of herstellen. Een en ander geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van schade niet in de onderhavige algemene voorwaarden is uitgesloten.
    Gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage, door onoordeelkundig of onjuist gebruik, of na een de opdrachtgever of koper zelf of door derden, zonder toestemming van RoboCNC, aangebrachte wijziging of reparatie en/of door vanwege in opdracht van de opdrachtgever en koper gebruikte materialen of werkwijze(n), vallen buiten de garantie.
    Aanspraak op garantie bestaat slechts indien de opdrachtgever of koper aan al diens verplichtingen jegens RoboCNC (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.
    Indien de opdrachtgever of koper een beroep kan doen op een door de fabrikant en/of leverancier van het geleverde verstrekte fabrieksgarantie zal die garantie tussen partijen gelden, met dien verstande dat de door RoboCNC gegeven garantie nimmer een grotere omvang dan deze garanties kunnen hebben.
    Op herstel of vervanging zijn de onderhavige algemene voorwaarden gelijkelijk van toepassing.