ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: ALGEMEEN
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen JKP Creations (onderdeel van RoboCNC) en haar opdrachtgever of koper.
 2. Door opdrachtgever of koper gehanteerde voorwaarden kunnen op en tussen partijen gesloten overeenkomst slechts van toepassing zijn indien ze door JKP Creations schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden in of buiten rechte wordt vernietigd, dient bij de bepaling van hetgeen tussen partijen rechtens is zo nauw mogelijk te worden aangesloten bij de vernietigde bepaling.
 4. Voorzover toepasselijk moet deze voorwaarden onder het begrip "zaken" onder meer zowel worden verstaan voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, als diensten.
 5. Deze voorwaarden gelden ook ten gunste van het eventuele personeel van JKP Creations en van derden die bij uitvoering van met JKP Creations gesloten overeenkomsten worden ingeschakeld.
 6. JKP Creations is onderdeel van RoboCNC (KvK: 54279437) de op deze pagina getoonde voorwaarden zijn een toevoeging op de algemene voorwaarden gedopnoneerd bij de KvK te Alkmaar onder naam van RoboCNC welke u kunt inzien op de volgende link. Of welke u kosteloos worden toegezonden op verzoek. Algemene voorwaarden RoboCNC
Artikel 2: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
 1. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding vrijblijvend aanbod bevat en dit door de opdrachtgever of koper wordt aanvaard, heeft JKP Creations het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de eventueel bij de aanvrage van de zijde van de opdrachtgever of koper verstrekte gegevens.
 2. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van JKP Creations binden JKP Creations slechts voor zover deze toezegging en/of afspraken door JKP Creations schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Alle overeenkomsten zijn geldig zodra de opdracht is gegeven aan JKP Creations. Alle opdrachten die uitgevoerd zijn kunnen niet terug gedraaid worden. Het doorgeven van verkeerde bestellingen o.a. verkeerde maten, kleuren, bedrukkingen, borduringen, kan JKP Creations niet aansprakelijk gesteld worden.
 4. Artikelen die worden besteld als proef o.a. voor kleuren en maten worden niet teruggenomen, mits het aan de kleding zelf ligt (o.a. gaten, foutieve stiksels).
Artikel 3: PRIJZEN
 1. Prijzen in offertes, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde bedragen aan consumenten, gelden inclusief omzetbelasting.
 2. Prijzen in offertes, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde bedragen aan bedrijven, gelden exclusief omzetbelasting tenzij anders vermeld. 
 3. De door JKP Creations genoemde prijs is gebaseerd op inkoopprijzen en op andere kostenfactoren. Wanneer een van de prijsbestanddelen na totstandkoming van de overeenkomst en voor algehele uitvoering ervan wordt verhoogd, is JKP Creations gerechtigd de overeengekomen prijs naar rato te verhogen. Kostenfactoren zijn onder meer valutaschommelingen die betrekking hebben op de door JKP Creations ingekochte zaken, invoerrechten, belastingen, heffing, rechten en dergelijke, ook indien de verhoging daarvan ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar was. Indien de hier bedoelde prijsverhoging meer dan 10% bedraagt heeft de opdrachtgever of koper het recht de overeenkomst na aankondiging van prijsverhoging door JKP Creations te ontbinden, doch slechts voor zover hij  zich binnen 8 dagen na de aankondiging aan JKP Creations kenbaar maakt. Indien de opdrachtgever of koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een bedrijf of beroep en de prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, is hij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 4: VERVOER EN/OF RISICO
 1. Alle door JKP Creations geleverde zaken reizen voor haar rekening en risico tot aan het moment van aflevering aan het door de opdrachtgever of koper opgegeven adres. De wijze van transport wordt door JKP Creations bepaald. Indien de af te leveren zaken van JKP Creations rechtstreeks vanaf de leverancier en/of fabrikant aan de opdrachtgever of koper wordt vervoerd, reizen die zaken, in afwijking van het bovenstaande, voor rekening en risico van de opdrachtgever of koper gunstiger voorwaarden hanteert.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn in- en uitvoerrechten, inklaringskosten, belastingen e.d. voor rekening van de opdrachtgever of koper.

Artikel 5: LEVERINGSTERMIJN, LEVERING EN/OF INSTALLATIE
 1. De opdrachtgever of koper dient JKP Creations volledig en juist in te lichten omtrent (de omvang van) de uit te voeren werkzaamheden en de omstandigheden waaronder die werkzaamheden dienen te worden verricht. Indien blijkt dat inlichtingen niet volledig, dan wel onjuist, waren en als gevolg daarvan JKP Creations extra kosten dienen te worden gemaakt, zullen deze kosten waaronder manuren, extra materiaalkosten en vervoerskosten, door JKP Creations aan de opdrachtgever of koper in rekening worden gebracht.
 2. De opdrachtgever of koper dient ervoor te zorgen dat JKP Creations zonder bijkomende werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip met de opdracht kan beginnen.
 3. Indien een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen en/of dat binnen een bepaalde termijn door JKP Creations met de werkzaamheden binnen een bepaalde termijn zullen zijn voltooid, wordt deze termijn verlengd indien en voorzover de opdrachtgever of koper nog niet alle voor de uitvoering van overeenkomst noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen.
 4. JKP Creations is na overschrijding van een bepaalde leveringstermijn slechts in verzuim, indien zij van de opdrachtgever of koper een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar nog een redelijke termijn wordt aangeboden om tot levering over te gaan en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft.
 5. Bij overschrijding van laatstbedoelde termijn zal opdrachtgever of koper het recht hebben om ontbinding van de overeenkomst te vorderen. De opdrachtgever of koper heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding en evenmin recht om, al dan niet met rechtelijke machtiging, werkzaamheden ter uitvoering van verbintenissen uit de overeenkomst voor rekening van JKP Creations te (doen) verrichten, behoudens voor zover de overschrijding van in de het vorige lid bedoelde redelijke termijn het gevolg is van omzet, dan wel grove schuld van de directie van JKP Creations en of haar leidinggevende ondergeschikten.
 6. JKP Creations heeft, indien zij tengevolge van een handelen of nalaten door de opdrachtgever of koper, dan wel door derden, niet in de gelegenheid is om de overeenkomst uit te voeren en/of de zaken aan de opdrachtgever of koper af te leveren, de te leveren zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever of koper op te slaan of te doen opslaan. Ondanks het voorgaande blijft de opdrachtgever of koper gehouden op overeengekomen prijs voor de verrichten werkzaamheden en/of de te leveren zaken betalen.
 7. Indien JKP Creations niet tijdig levert, niet tijdig met de werkzaamheden een aanvang maakt en/of deze niet tijdig voltooid, is de opdrachtgever of koper behoudens voorzover hij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep niet gerechtigd de verplichtingen die uit de met JKP Creations gesloten overeenkomst voor hem voortvloeien op te schorten.
 8. JKP Creations is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren en/of bij uitvoering ervan derden in te schakelen.
 9. De hoeveelheid gepersonaliseerde of op maat bedrukte of geborduurde goederen mag maximaal 10% afwijken, te weinig geleverde goederen worden door JKP Creations gecrediteerd. Teveel geleverde goederen worden door JKP Creations niet in rekening gebracht en dienen te worden teruggestuurd. Aan nalevering van te weinig geleverde goederen binnen de marge van 10% van het totaal kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 6: WIJZIGING/ANNULERING
 1. Wijziging of annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever of koper behoeft de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van JKP Creations. Indien de opdrachtgever of koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, is hij gehouden de daaruit voor JKP Creations voortvloeiende inkomens en/of vermogenschade te vergoeden.
Artikel 7: HERROEPPINGSRECHT VAN DE CONSUMENT
 1. U als consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (JKP Creations, Trinidadstraat 69, 1448 TE, Purmerend, Nederland, info@JKP-Creations.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 3. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 4. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10 EUR. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan JKP Creations, Trinidadstraat 69, 1448 TE, Purmerend, Nederland, info@JKP-Creations.nl;
 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitzondering van herroepingsrecht

Een herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor het leveren van goederen die niet kant-en-klaar zijn en waarbij de productie afhankelijk is van een persoonlijke keuze of bepaling van de verbruiker of die eenduidig zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van de gebruiker.

Artikel 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. JKP Creations behoudt zich eigendom voor van de aan de opdrachtgever of koper krachtens de overeenkomst (af)geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs met betrekking tot deze zaken en de daarbij ten behoeve van opdrachtgever of koper verrichte of te verrichten werkzaamheden geheel is voldaan, alsmede totdat de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever of koper zijn voldaan.
 2. De opdrachtgever of koper verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten zoals inpandgeving of anderszins deze zaken te bewaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover de opdrachtgever of koper op dat moment aan zijn verplichtingen jegens JKP Creations heeft voldaan.
 3. Indien de opdrachtgever of koper handelt in strijd met hierboven in lid 2 genoemde verplichtingen, heeft JKP Creations het recht alle door haar (af) geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. De opdrachtnemer of koper is verplicht JKP Creations daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar en/of door haar aangewezen personen toegang  tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimte te verlenen.
Artikel 9: BETALING
 1. JKP Creations is ten allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen van de opdrachtgever of koper zekerheidsstelling, dan wel gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.
 2. Betaling geschiedt vooruit of onder rembours, mits anders is overeengekomen.
 3. Indien enige betalingstermijn door de opdrachtgever en/of koper is overschreden, is het integraal openstaande factuurbedrag, naast de overige nog openstaande facturen, zonder ingebrekestelling terstond opeisbaar. Zulks is eveneens het geval indien sprake is van surséance van betaling, faillissement en of curatele.
 4. Indien betaling niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever of koper terstond van rechtswege in verzuim en is, na het verstrijken van de in lid 2 genoemde betalingstermijn aan JKP Creations een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente ex artikel 6:119 BA te vermeerderen met 2% over het openstaande bedrag.
 5. In het bovenomschreven geval is de opdrachtgever of koper eveneens verplicht het buitenrechtelijke incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten aan JKP Creations te voldoen. Bovenomschreven verplichtingen laten aanspraken van JKP Creations om integrale schadevergoeding te verkrijgen onverlet.
 6. JKP Creations is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever of koper aan al zijn opeisbare verplichtingen jegens haar heeft voldaan.
 7. JKP Creations is bevoegd te verrekening van alle vorderingen op opdrachtgever en of koper met iedere schuld een van de vennootschappen en/of ondernemingen die tot JKP Creations behoren aan de desbetreffende opdrachtgever of koper mocht hebben.
Artikel 10: RECLAME
 1. De opdrachtgever of koper is verplicht het werk en/of het geleverde onmiddellijk na voltooiing, respectievelijk levering ervan op zichtbare gebreke en/of aantallen te controleren. Bij zichtbare gebreken en/of onjuiste aantallen dient de opdrachtgever of koper binnen een termijn van 48 uur na levering of voltooiing van het werk schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan JKP Creations mededeling te doen, bij gebreke waarvan de geleverde zaken en/of het werk geacht worden, dan wel wordt, in goede staat en hoeveelheid te zijn aanvaard.
 2. Andere gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking, dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijze hadden kunnen worden ontdekt, doch in ieder geval binnen 8 dagen na voltooiing van het werk of na levering schriftelijk en gemotiveerd aan JKP Creations worden gemeld, bij gebreke waarvan het werk of de geleverde zaken geacht worden, in goede staat en/of hoeveelheid te zijn aanvaard.
 3. Reclame geeft de opdrachtgever of koper geen recht betaling te weigeren of te schorten.
 4. Indien JKP Creations van oordeel is dat een reclame terecht is ingediend, heeft JKP Creations het recht om na overleg met opdrachtgever of koper de factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan of de overeenkomst opnieuw na te komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder verplichting van de opdrachtgever of koper aan JKP Creations op haar verzoek het niet deugdelijk geleverde franco te retourneren.
 5. Op JKP Creations rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame indien de opdrachtgever of koper niet aan al zijn verplichtingen jegens JKP Creations tijdig en volledig heeft voldaan.
 6. Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of alsnog te leveren zaken. Ook niet aan al zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.
 7. Geen reclame kan worden behandeld indien geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.
 8. JKP Creations is bevoegd retourzendingen te weigeren, tenzij de mogelijkheid van retournering uitdrukkelijk is overeengekomen.
 9. Gepersonaliseerde of op maat bedrukte producten worden nimmer retour genomen tenzij het een productiefout of andere fout onzerzijds betreft, dit ter beoordeling van JKP Creations.
 10. Indien bij nabestelling of hernieuwde bestellingen van dezelfde zaken, sprake is van geringe afwerking in grijswaarde, kleur, omvang, dikte of uitvoering, bestaat aan de zijde van de opdrachtgever of koper geen recht van reclame.
Artikel 11: VRIJWARING
 1. De opdrachtgever of koper vrijwaart JKP Creations tegen alle afspraken van derden terzake van door deze in verband met de door JKP Creations verrichtte werkzaamheden en/of (af)geleverde zaken geleden of te lijden schade.
Artikel 12: INTELECTUELE EIGENDOM
 1. JKP Creations behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. JKP Creations heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever of koper ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. JKP Creations kan nooit aansprakelijk worden gesteld door derden voor het gebruik van beelden, aangeleverd door de opdrachtgever of koper in de vorm van digitale bestanden, die in strijd zijn met Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. JKP Creations zal indien er grond bestaat van gerede twijfel bij het aanleveren van digitale bestanden van opdrachtgever of koper, deze aanvullende garanties vragen m.b.t. Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. JKP Creations mag orders en bestellingen weigeren indien Wederpartij niet genoeg zekerheid kan verschaffen omtrent het bovenstaande.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt JKP Creations de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, andere beeldmaterialen, programmatuur, sjablonen enz.
 4. De rechten op de in artikel 12 lid 3 genoemde gegevens blijven eigendom van JKP Creations ongeacht of aan de opdrachtgever of koper voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JKP Creations niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De Opdrachtgever of koper is aan JKP Creations per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van 25.000 euro. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
Artikel 13: OVERMACHT
 1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan JKP Creations kan worden toegerekend. Daaronder wordt in ieder geval begrepen een tekortkoming als volgt van:
  -deconfiture van en/of ernstige verstoring van het productieproces bij toeleveranciers van JKP Creations;
  -werkstaking;
  -brand;
  -bijzondere weersomstandigheden;
  -overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen.
 2. In geval van overmacht is JKP Creations bevoegd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, dan wel de overeenkomst, al dan niet aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of ten dele te ontbinden. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door JKP Creations langer uitblijft dan 3 maanden, is de opdrachtgever of koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat het geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, evenwel met inachtneming van het volgende lid.
 3. Indien JKP Creations bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever of koper gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het en afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 14: AANSPRAKELIJKHEID
 1. JKP Creations aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever of koper geleden schade, behoudens voorzover de opdrachtgever of koper aantoont dat de schade het gevolg is van een toerekenbaar tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen en/of een door haar gepleegde onrechtmatige daad en zich geen van de navolgende beperkingen van aansprakelijkheid voordoen.
 2. JKP Creations is in geen geval aansprakelijk voor:
  -gevolgschade van opdrachtgever of (op)koper door welke oorzaak ook ontstaan. De opdrachtgever of (op)koper dient zich zonodig tegen deze schade te verzekeren;
  -schade aan zaken die door of namens de fabrikant en/of leverancier, anders dan door JKP Creations, rechtstreeks worden vervoert, bewerkt, behandeld, uitgeleend, in gebruik of in bewaring gegeven of die de fabrikant of leverancier voornoemd om welke reden dan ook onder zich hebben;
  -schade veroorzaakt door zaken die rechtstreeks zijn geïmporteerd uit de Verenigde Staten.
 3. Door JKP Creations in afbeelding, catalogi, tekening of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maten, grams en toepassingen, alsmede andere specificaties voorkomende in prijscouranten. Aanbiedingen en/of orderbevestigingen en reclamemateriaal worden ongeacht bij benadering en vrijblijvend te zijn gegeven. Voor eventuele onjuistheden aanvaardt JKP Creations op generlei wijze enige aansprakelijkheid.
 4. Indien en voorzover aansprakelijkheid van JKP Creations vaststaat, zal de omvang van de aan de opdrachtgever of koper verstrekte schadevergoeding steeds zijn beperkt tot ten hoogste:
  -ten aanzien van geleverde zaken: het factuurbedrag;
  -ten aanzien van verrichtte werkzaamheden: het bedrag waarvoor JKP Creations een beroeps aansprakelijkheidverzekering heeft afgesloten.
Artikel 15: GARANTIE
 1. JKP Creations staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden en/of door haar geleverde zaken, met dien verstande dat JKP Creations als gevolg van niet deugdelijk verrichtte werkzaamheden of niet deugdelijk geleverde zaken, gedurende 3 maanden na voltooiing van het werk en/of levering van de niet deugdelijke zaken, de overeengekomen werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren en bedoelde zaken, ten keuze van JKP Creations, zal vervangen of herstellen. Een en ander geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van schade niet in de onderhavige algemene voorwaarden is uitgesloten.
 2. Gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage, door onoordeelkundig of onjuist gebruik, of na een de opdrachtgever of koper zelf of door derden, zonder toestemming van JKP Creations, aangebrachte wijziging of reparatie en/of door vanwege in opdracht van de opdrachtgever en koper gebruikte materialen of werkwijze(n), vallen buiten de garantie.
 3. Aanspraak op garantie bestaat slechts indien de opdrachtgever of koper aan al diens verplichtingen jegens JKP Creations (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.
 4. Indien de opdrachtgever of koper een beroep kan doen op een door de fabrikant en/of leverancier van het geleverde verstrekte fabrieksgarantie zal die garantie tussen partijen gelden, met dien verstande dat de door JKP Creations gegeven garantie nimmer een grotere omvang dan deze garanties kunnen hebben.
 5. Op herstel of vervanging zijn de onderhavige algemene voorwaarden gelijkelijk van toepassing.